Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami:

tel: 071 734 25 91
mail: kontakt@ibroker.pl

lub zamów konsultacje

Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym iBroker.pl


rozdział I. definicje


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy iBroker.pl.

1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Totalmoney.pl sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, kod poczt. 50-365 zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Wrocław Fabryczna VI Wydział KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, o kapitale zakładowym 3 509 500,00 zł.

1.3. Serwis iBroker.pl świadczy usługi polegające na rozpowszechnianiu i emisji reklam i ogłoszeń Klientów na stronach serwisów internetowych Wydawców.

2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

a) Jobboard – Usługa rozpowszechniania ogłoszeń branżowych Klientów na dedykowanej stronie internetowej serwisu Wydawcy,

b) Klient – Użytkownik będący przedsiębiorcą, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi w zakresie pośrednictwa w emisji i publikacji ogłoszeń,

c) Net Head Hunter – Usługa rozpowszechniania ogłoszeń rekrutacyjnych Klienta na dowolnej stronie serwisu Wydawcy, poprzez dedykowany Box,

d) Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników,

e) Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności prawnej, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę,

f) Wydawca – Użytkownik będący administratorem dowolnego serwisu internetowego, wobec którego Usługodawca świadczy usługi pośrednictwa w zakresie najmu powierzchni reklamowej w jego serwisie internetowym,

g) Program Partnerski – świadczona za pośrednictwem stron internetowych Usługa polegająca na reklamowaniu usług Usługodawcy.


rozdział II. warunki ogólne korzystania z usług


3.1. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w serwisie iBroker.pl jest dobrowolne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Usługodawca świadczy usługi odpłatne jak i nieodpłatne. Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty przed korzystaniem z usługi.

3.2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez serwis iBroker.pl na własną odpowiedzialność.

3.3. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w iBroker.pl jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).


rozdział III. rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych


4.1. Z chwilą rejestracji serwisie iBroker.pl następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca w szczególności korzystanie z usług określonych w ust. 2 regulaminu.

4.2. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa oświadczenie Użytkownika oraz stosowana polityka prywatności.

4.3. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o usunięcie jego konta w serwisie iBroker.pl. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się chwilą przyjęcia oświadczenia przez Sprzedającego.

5.1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę iBroker.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.

5.2 Użytkownik może otrzymywać od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem iBroker.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

6.1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu iBroker.pl.

6.2. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie iBroker.pl w miarę potrzeby.

6.3. Użytkownik może korzystać z wszystkich Usług świadczonych poprzez serwis iBroker.pl w ramach jednego Konta.

6.4. Użytkownik może zlikwidować Konto w każdym czasie. Likwidacja Konta następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres admin@ibroker.pl.

6.5. Wskutek likwidacji Konta:

a) rozwiązaniu ulega umowa o świadczenie usług zawarta przez Użytkownika,

b) Użytkownik traci możliwość dalszego korzystania z Usług,

c) Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi niewykorzystanej kwoty, zapłaconej tytułem usług świadczonych przez Usługodawcę.

7.1. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć Konto Użytkownika, jeśli:

a) cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu iBroker.pl,

b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu iBroker.pl,

d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści w reklamach,

e) strona zgłoszona przez Wydawcę zawiera treści rasistowskie, wulgarne, niezgodne z porządkiem prawnym bądź w inny sposób niewłaściwe.

7.2. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika, na okres nie dłuższy niż 90 dni.

7.3. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

7.4. Likwidacja lub zawieszenie Konta może mieć skutek w zaprzestaniu świadczenia innych usług przez Usługodawcę. Ust. 6.4 lit c) Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7.5. Na zasadach wskazanych powyżej Usługodawca może wycofać z emisji poszczególne reklamy lub ogłoszenia rekrutacyjne Klienta.


rozdział IV. odpowiedzialność stron


8.1. Korzystając z usług świadczonych w serwisie iBroker.pl każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) używania usług i narzędzi dostępnych w iBroker.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

d) poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety, dobrych obyczajów oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,

e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracę infrastruktury informatycznej,

f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem iBroker.pl.

8.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w iBroker.pl, w szczególności jego hasła dostępowe.

8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 8.2 regulaminu.

8.4. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:

a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,

b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,

c) rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody.

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności za działania odbiorców reklam i ogłoszeń, treść stosunku prawnego zawartego między Użytkownikami a osobami trzecimi pod wpływem opublikowanych reklam i ogłoszeń, sposób spełnienia zaciągniętych za pośrednictwem Usług zobowiązań.

9.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez serwis iBroker.pl wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych.

9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu iBroker.pl bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu iBroker.pl, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.

9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis iBroker.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

9.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki problemów technicznych z działaniem serwisu iBroker.pl, nieprawidłowości działania sieci internet, przerwy w działaniu serwisu iBroker.pl związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,

b) szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,

c) skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika,

d) skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania.


rozdział V. prawa i obowiązki Klientów


10.1. Klient może, za pośrednictwem Usługodawcy:

a) zlecić wykonanie usługi Jobboard na dedykowanej stronie internetowej serwisu Wydawcy,

b) zlecić wykonanie usługi Neat Head Hunter w serwisie Wydawcy.

10.2. Zamówienie Usługi przez Klienta oznacza zawarcie umowy oświadczenie usług reklamowych.

10.3. Szczegółowy sposób zamówienia Usługi przez Klienta, zasady rozliczania Usług oraz inne warunki ich świadczenia określane są na stronie internetowej serwisu iBroker.pl, w odpowiedniej zakładce.

10.4. Usługodawca może stosować promocyjne warunki zamawiania Usług oraz ich rozliczania.

11.1. Tytułem świadczonych usług przez Usługodawcę Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w wysokości wskazanej w cenniku zamieszczonym na stronie serwisu iBroker.pl

11.2. Klient dokonuje płatności za świadczone Usługi w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury proforma, lub

b) poprzez serwis Płatności.pl

11.3. Usługodawca wystawia fakturę VAT po zapłaceniu przez Klienta umówionego wynagrodzenia.

12.1. Reklamy i ogłoszenia Klientów emitowane w ramach usługi Net Head Hunter emitowane są w Boksach na stronach Wydawców.

12.2. Szczegółowe zasady emisji reklam i ogłoszeń, określane są na stronie internetowej serwisu iBroker.pl.

13.1. Reklamy i ogłoszenia Klientów emitowane w ramach usługi Jobboard emitowane są na dedykowanych stronach serwisów internetowych Wydawców lub w subdomenach tego serwisu.

13.2. Szczegółowe zasady emisji reklam i ogłoszeń, w szczególności zasady dodawania, uzupełnienia, zawieszania emisji reklam i ogłoszeń oraz zmiany ich treści określane są na stronie internetowej serwisu iBroker.pl, w odpowiedniej zakładce.


rozdział VI. prawa i obowiązki Wydawców


14.1. Wydawca zobowiązany jest do stworzenia na stronie serwisu, którego jest administratorem, według własnego wyboru:

a) niezbędnego pola (Box), służącego do emisji reklam i ogłoszeń rekrutacyjnych w przypadku świadczenia usługi Net Head Hunter,

b) przekierowania subdomeny na serwis Usługodawcy, w przypadku świadczenia usługi Jobboard,

c) zamieszczenia kodu ogłoszenia dostarczonego przez Usługodawcę w serwisie,

d) przyporządkowania serwisowi właściwej kategorii tematycznej.

14.2. Wydawca nie może:

a) modyfikować kodu ogłoszenia dostarczonego przez Usługodawcę,

b) zawyżać liczby kliknięć w Boksy bądź zachęcać innych osób do klikania w Boksy.

15.1. Usługodawca generuje i dostarcza Wydawcy kod ogłoszenia, który Wydawca zobowiązany jest umieścić w kodzie strony serwisu internetowego.

15.2. Z chwilą umieszczenia w kodzie serwisu internetowego Wydawcy dostarczonego kodu ogłoszenia zawarta zostaje umowa zlecenie z Wydawcą.

15.3. Wydawca nie może modyfikować, zmieniać, usuwać bądź w inny sposób wpływać na dostarczony przez Usługodawcę kod ogłoszenia.

16.1. Wysokość wynagrodzenia Wydawców, szczegółowe zasady rozliczania usług świadczonych przez Wydawców oraz zasady naliczania wynagrodzenia określone są na stronie internetowej serwisu iBroker.pl, w odpowiedniej zakładce.

16.2. Warunkiem nabycia prawa do wynagrodzenia przez Wydawcę jest:

a) uzyskanie wynagrodzenia przekraczającego kwotę 150,00 złotych brutto, z uwzględnieniem postanowień ust. 16.4,

b) wystawienie prawidłowej faktury VAT przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako płatnik VAT,

c) wystawienie prawidłowego rachunku w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą ale nie są płatnikami VAT,

d) wystawienie prawidłowego rachunku z tytułu przychodów osiągniętych z tytułu

zawartej umowy oraz podpisanie umowy zlecenie, w przypadku użytkowników, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

e) zgłoszenie wypłaty odbywa się poprzez zgłoszenie wypłaty środków w systemie iBroker.pl, a następnie przesłaniu prawidłowo wypełnionych dokumentów na adres iBroker.pl

16.3. Wydawca nie nabywa prawa do wynagrodzenia, jeśli przy świadczeniu Usług podjął działania niezgodne z prawem, netykietą, zasadami współżycia społecznego, bądź w inny sposób godzące w dobra osobiste Usługodawcy, Klienta, bądź osób trzecich.

16.4. Usługodawca zapłaci wynagrodzenie Wydawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury bądź rachunku wystawionego przez Wydawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku:

a) nie otrzymania wymaganych dokumentów bądź powzięcia wątpliwości co do prawdziwości przesłanych dokumentów,

b) nieuprawnionego zawyżania liczby kliknięć przez Wydawcę lub w przypadku innych nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłowe naliczenie wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie wypłacone po dostarczeniu odpowiednich dokumentów, a Wydawcy nie przysługują odsetki.


rozdział VIa. Program Partnerski


16a.1. Każdy Użytkownik posiadający uprawnienia do administrowania stroną internetową może przystąpić do Programu Partnerskiego. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest dobrowolne i nieodpłatne.

16a.2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego następuje poprzez zarejestrowanie się jako wydawca w systemie internetowym serwisu iBroker.pl.

Z udziału w Programie Partnerskim wyłączone są strony o treści niezgodnej z obowiązującym porządkiem prawnym (w szczególności propagujące totalitaryzm, rozpowszechniające treści pornograficzne, umożliwiające uprawianie hazardu online, bezprawnie rozpowszechniające utwory prawnie chronione). Usługodawca może odmówić rejestracji bądź usunąć zgłoszoną stronę internetową, jeśli nie spełnia ona wymogów powyżej określonych.

16a.3. Przez przystąpienie do Programu Partnerskiego Użytkownik zobowiązuje się do wykonania na rzecz Usługodawcy formy reklamowej w wybranej przez Użytkownika postaci:

a) graficzna prezentacja serwisu iBroker.pl lub produktów i usług Usługodawcy,

b) informacje dotyczące serwisu iBroker.pl lub produktów i usług Usługodawcy,

c) bannery reklamowe Usługodawcy prezentujące serwis iBroker.pl lub produkty i usługi Usługodawcy, a także do rozpowszechnienia formy reklamowej na stronie internetowej, o której mowa w ust. 16a ust. 1 w taki sposób, aby użytkownicy strony internetowej mogli za pomocą przekierowania rejestrować się i składać zamówienia w serwisie iBroker.pl.

16b.1. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownika Usługodawca:

a) przydziela Użytkownikowi indywidualny kod kreacji w postaci hiperłącza umożliwiający zliczanie liczby przekierowań ze strony Użytkownika na stronę serwisu iBroker.pl, a także liczby i wartości dokonanych przez przekierowanego użytkownika zleceń,

b) umożliwia Użytkownikowi dostęp do panelu, za pomocą którego Użytkownik może weryfikować i modyfikować parametry świadczonej Usługi.

16b.2. Usługodawca ma obowiązek gromadzić dane o użytkownikach przekierowanych ze stron internetowych, o których mowa w ust. 16a.1 w taki sposób, aby możliwe było ustalenie adresu strony, z której nastąpiło przekierowanie oraz liczba i wartość dokonanych przez przekierowanego użytkownika zleceń (plik „cookie”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że plik może być usunięty przez użytkownika, a także zastąpiony (nadpisany) poprzez inny plik „cookie”, pochodzący od innego Użytkownika. W takim przypadku zlecenia dokonane przez przekserowanego użytkownika zaliczane są temu Użytkownikowi, którego plik „cookie” jako ostatni był aktywny w systemie komputerowym przekierowanego użytkownika.

16b.3. Użytkownikowi nie wolno:

a) podejmować działań mających na celu sztuczne zawyżenie liczby przekierowań,

b) kierować do odbiorców niezamówionej informacji handlowej bądź innych działań spamerskich,

c) podejmować działań naruszających prawo do prywatności użytkowników internetu,

d) udostępniać własnego kodu osobom trzecim w celu umieszczenia ich na własnej stronie internetowej (kod może być umieszczony wyłącznie na stronie internetowej Użytkownika),

e) stosować automatycznie aktywowanych przekierowań w dowolnej formie (także popup, popunder, popexit),

f) korzystać ze znaków towarowych i innych oznaczeń Usługodawcy w celach innych, niż związanych z wykonaniem zobowiązań, tj. za pośrednictwem form reklamowych,

g) występować wobec osób trzecich jako współpracownik, pracownik, partner bądź podmiot w inny sposób powiązany z Usługodawcą,

h) zamieszczać kodu na stronie typu click-harvester bądź służącej wymianie ruchu,

i) rozpowszechniać form reklamowych w sposób wprowadzający w błąd użytkowników, w szczególności oznaczone jako prowadzące do innego skutku, niż zamierzony.

16c.1. Wysokość oraz sposób obliczani wynagrodzenia Użytkownika tytułem świadczonych usług w ramach Programu Partnerskiego określa cennik zamieszczony na stronie serwisu iBroker.pl.

16c.2. Użytkownik nabywa prawo wypłaty do wynagrodzenia, jeśli jego wysokość przekroczy 150,00 złotych brutto.

16c.3. Po spełnieniu warunku określonego w ust. 16c.2 Użytkownik powinien wygenerować za pomocą panelu oraz wydrukować w dwóch egzemplarzach odpowiednią umowę oraz fakturę bądź rachunek oraz przesłać oba egzemplarze na adres Usługodawcy.

16c.4. Usługodawca zapłaci Użytkownikowi wynagrodzenie w terminie określonym w zawartej umowie.


rozdział VII. zaprzestanie korzystania z Usług


17.1. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z serwisu poprzez likwidację konta, chyba że niniejszy Regulamin lub odrębna umowa (zawarta w formie pisemnej) określa inne warunki jej rozwiązania.

17.2. Wskutek likwidacji konta Klienta:

a) strony zaprzestają świadczenia usług wzajemnych określonych niniejszym regulaminem oraz odrębną umową,

b) jeśli likwidacja konta następuje podczas realizacji przez Usługodawcę zamówionych przez Klienta Usług, Klient może żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, po potrąceniu przez Usługodawcę niezbędnych kosztów, w tym poniesionych kosztów wynagrodzenia Wydawców.

17.3. Wydawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca. Wskutek wypowiedzenia umowy likwidacji ulega konto Wydawcy, a ponadto:

a) strony zaprzestają świadczenia sobie usług,

b) Wydawca usługi Jobboard może zaprzestać świadczenia Usług polegających na emisji ogłoszeń rekrutacyjnych wyłącznie po wyemitowaniu całkowitej liczby reklam w jego serwisie.

17.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.

17.5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Wydawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunąć jego konto w przypadku:

a) rażącego naruszenia warunków niniejszego regulaminu przez Wydawcę,

b) rozpowszechniania przez Wydawcę w serwisie internetowym treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności pochwalających totalitaryzm, pornograficznych, naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich,

c) zawyżania przez Wydawcę liczby kliknięć w Boksy.

17.6. Postanowienia ust. 6.4–7.5 stosuje się odpowiednio.


rozdział VIII. reklamacje


18.1. W przypadku nieprawidłowego wykonania Usług przez Usługodawcę, w szczególności niewłaściwego naliczania bądź wypłaty wynagrodzenia Wydawcy, nieprawidłowego wykonania usług na rzecz Klienta, Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji na ręce Usługodawcy.

18.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@ibroker.pl lub listownie na adres: iBroker.pl sp. z o.o., pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław.

18.3. Reklamacja powinna określać w szczególności:

a) opis stanu faktycznego, w tym zdarzenie, które jest przyczyną reklamacji,

b) wskazanie dowodów na poparcie reklamacji,

c) roszczenie Użytkownika.

18.4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób, w jaki reklamacja została złożona, na wskazany adres Użytkownika.

18.5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 18.5 wystarczy złożenie listu w placówce pocztowej bądź wprowadzenie wiadomości email do systemu poczty elektronicznej.

18.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na udzielenie reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, czas udzielenia odpowiedzi ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

18.7. Od odpowiedzi udzielonej przez Usługodawcę w drodze reklamacji odwołanie do Usługodawcy nie przysługuje.


rozdział IX. przepisy końcowe


19.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.

19.2. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie iBroker.pl, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

19.2. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie iBroker.pl.

19.3. Zmiana treści cenników ogłoszonych na stronie internetowej serwisu iBroker.pl nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie w terminach określonych w nowych cennikach, po ogłoszeniu zmiany za pośrednictwem strony internetowej serwisu iBroker.pl.

20. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcami będą rozwiązywane przez sądy powszechne. Właściwość rzeczową i miejscową sądów określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

21. Przez rejestrację w serwisie iBroker.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2009 r., ze zmianami od 1 czerwca 2010 r.